Чечелівський район. КЗДО № 163 ДМР
Структура та органи управління

Структура та органи управління

Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 163        є юридичною особою, має печатку, штамп, бланк зі своєю назвою, ідентифікаційний код.

Управління закладом освіти та громадське самоврядування закладу дошкільної освіти

1. Керівництво закладом дошкільної освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  Статутом та трудовим договором. Керівник закладу дошкільної освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами,органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами ідіє без довіреності в межах своїх повноважень.

2. Керівник закладу освіти призначається та звільняється з посади рішенням засновника або уповноваженого ним органу. Керівник закладу освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання (призначення) визначаються Положенням про конкурс на посаду керівника закладу освіти.

3. Керівник закладу дошкільної освіти має такі повноваження:

 • організовувати діяльність закладу освіти;
 • вирішувати питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
 • призначати на посаду та звільняти з посади заступників директора педагогічних та інших працівників закладу, визначати їх функціональні обов’язки;
 • забезпечувати організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
 • забезпечувати функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечувати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;
 • забезпечувати своєчасне та якісне подання статистичної звітності;
 • сприяти та створювати умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;
 • сприяти здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;
 • здійснювати інші повноваження, що делеговані засновником закладу освіти або уповноваженим ним органом та/або передбачені Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту».

4. Директор закладу освіти є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладу. Усі педагогічні працівники закладу дошкільної освіти беруть участь у засіданнях педагогічної ради.

5. Засідання педагогічної ради проводяться  не менш як чотири рази на рік.

6. Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:

     планує роботу закладу;

     схввалює освітні програми та оцінює результативність їх виконання;

     формує систему та хатверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему         та механізми забезпечення академічної доброчесності;

     розглядає питання щодо вдосконалення та методичного забезпечення освітнього процесу;

 

 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників та розподіляє виділені на це кошти;
 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення вихованців, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає інші питання, віднесені Законом України "Про освіту", "Про дошкільну освіту".

 

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію наказом керівника закладу.

7. У закладі освіти можуть створюватися та діяти органи самоврядування:

 • органи самоврядування працівників закладу освіти;
 • органи самоврядування здобувачів освіти;
 • органи батьківського самоврядування;
 • інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

8. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, щ оскликаються не менш як один раз на рік.

9. У закладі освіти за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів створюється і діє піклувальна (наглядова) рада закладу освіти.

Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.